Üye Girişi

Bir hesabınız mı var? Giriş Yap

Bir hesabınız mı var? Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Hizmet Sözleşmesi

KONAKLAMA VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR:

Bir tarafta Mevsim Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat San ve Tic Ltd Sti  (bu sözleşmede kısaca ACENTA diye anılacaktır), diğer tarafta yukarıda bilgileri yer alan tüketici/ler arasında (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır), yurtiçi konaklama hizmetleri ve/veya paket turlarına ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde, işbu Konaklama ve Hizmet Satış Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) düzenlenmiştir.

MADDE 2- KONU:

Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren işbu sözleşme, tarafların karşılıklı haklarını yasalar çerçevesinde korumak üzere hazırlanmıştır. Sözleşmenin hazırlanmasında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve TÜRSAB Kütahya Çizelgesi ve yönetmeliklerinin ilgili maddeleri dikkate alınmıştır.

MADDE 3- SÖZLEŞME EKLERİ:

Paket tur programı; ön bilgilendirme formunda, internette yayınlanmış olan tanıtım sayfalarında, paket tur programında ve tur kayıt (rezervasyon) belgelerinde ayrıca düzenlenmiştir. Konaklama belgesi (voucher) ve  tahsilat makbuzu iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır. Müşteri, satın aldığı hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin detaylı bilgiler içeren voucher belgesini okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.

MADDE 4- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

4.1- Müşterinin satın aldığı hizmet, hizmetin kapsamı, paket turun bedeli ve ödeme koşulları kendisine işbu satış kuralları ile birlikte teslim edilen voucherda belirtilmektedir.
4.2- Acentanın rezervasyon için müşteriden talep ettiği tutar, sadece TC vatandaşları için geçerli olup, rezervasyonda TC vatandaşlığı veya oturma izni olmayan müşterilerin bulunması durumunda acenta fiyat farkı talep etme veya rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar.
4.3- Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %35’i, kalan bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde; otele giriş tarihi 7 günden daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir.
4.4- Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelin %35’i cayma tazminatı olarak müşteriye fatura edilir.
4.5- Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan müşteri, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.
4.6- Müşteri, sözleşme bedelini kredi kartı ile ya da acentanın belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/Havale yolu ile ödeyebilir.
4.7- Söz konusu hizmetin ifasından sonra, müşterinin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının acentanın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile, ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini acentaya ödememesi halinde müşteri, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte sorumlu olacaktır.

MADDE 5- MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI:

5.1- Müşteri konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlüdür. Rehber, tesis, acenta ve ulaşım aracı yetkililerince, satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve kendisinden kaynaklanan bir sebeple tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını kabul eder. Aksi halde acentanın söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle müşterinin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.
5.2- Müşterinin, ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı taahhüt ettiği tarihten önce sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği acenta yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını ve kullanmadığı günler için herhangi bir iade hakkı bulunmayacağını kabul eder.
5.3- Müşterinin hizmet ile ilgili şikâyetçi olduğu hususları, hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acenta ve otel yetkililerine bildirmesi, iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Müşterinin şikâyetçi olduğu halde, hizmeti sonuna kadar kullanması ve şikâyetini hizmeti kullanırken bildirmemiş olması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
5.4- Müşterinin reşit olmaması durumunda; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.
5.5- Müşteri tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu kendisine aittir
5.6- Müşteri, kendisi ve kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına işbu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, T.C. kimlik numarası gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgileri doğru vermekle yükümlüdür
5.7- Müşteri kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.
5.8- Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak sözleşmeye konu geziye katılan ve voucherda adı geçen müşteri/ler de sözleşmeyi okumuş, kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan müşteri/lerin acenta aleyhine katılmış oldukları gezi ile ilgili dava, takip açmaları ve bunların sonucunda acentanın müşteriye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acentanın sözleşmede imzası bulunan müşteriye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan müşteri/ler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak sözleşme şartlarını sözleşmeye imza atan müşteri aracılığı ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.
5.9- Müşteri Kıbrıs çıkışlarında nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, herhangi bir muamele eksikliği veya kişisel nedenlerle (vergi borcu, herhangi bir devlet kurumunun çıkışına izin vermemesi vb.) çıkışının/girişinin engellenmesi durumunda acentanın hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul eder.
5.10- Müşteri satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı, ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir. Ayrıca konaklaması sırasında, herhangi bir sebeple tesiste bulunan demirbaşlara zarar vermesinden ve bu zararların giderilmesinden sorumludur.
5.11- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk müşteriye aittir. Müşteri yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlüdür. Müşteri kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan acentanın sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle acentaya ve/veya acenta çalışanlarına maddi/manevi talepte bulunmayacağını kabul eder.

MADDE 6- ACENTANIN SORUMLULUKLARI:

6.1- Acenta işbu sözleşmede ve eklerinde belirtilen hizmetleri eksiksiz ve zamanında sunmakla yükümlüdür
6.2- Acenta sözleşmeyi kısmen veya tamamen ihlal eder ise; 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda tanımlı zorunlu sigorta hükümleri saklı kalarak, tüketicinin uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır. Müşterinin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen mücbir sebepler, acentanın veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi halleri bu durumun dışındadır. Sayılan bu hallerde müşterinin tazminat hakkı doğmaz.
6.3- Acenta söz konusu hizmeti haksız olarak hiç ifa etmez ise, müşterinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 28 gün içerisinde müşteriye iade eder.
6.4- Acenta, müşterinin hizmet alımı için kendisine verdiği kişisel verilerini, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gereği gibi korumak ve saklamak ile yükümlüdür.
6.5- Acenta işbu sözleşme ile taahhüt ettiği hizmet koşullarının, hizmetin başlama tarihinden önce herhangi bir sebeple değişmesi halinde müşteriyi önceden bilgilendirmek ile yükümlüdür. Müşteri bu değişikliğe istinaden yeni şartları kabul ederek hizmet alımına devam edebilir, aynı veya benzer şartlarda sunulacak farklı bir hizmet sağlayıcının ürününü alabilir veya aldığı hizmetin iptalini talep edebilir. İptalin talep edilmesi durumunda müşterinin ödemiş olduğu tutar kendisine 28 gün içerisinde iade edilir.
6.6- Müşteriye taahhüt edilen hizmetin ifada aynı olmaması, eksik veya yanlış olması ve hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, müşterinin otel ve acenta yetkililerine başvurması, ancak ayıplı hizmetin yetkililerce düzeltilmemesi nedeni ile hizmet alımının sonlandırması ve bununla ilgili hak talebinde bulunulması durumunda TÜRSAB Kütahya Çizelgesi’nde yer alan ilgili hükümler tatbik edilir.

MADDE 7- MÜCBİR SEBEPLER:

7.1- Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller, Acenta için mücbir sebep sayılır. Bu haller;
a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.
b) Türkiye de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.
c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri.
7.2- Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde acenta sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Acenta ve/veya hizmet sağlayıcısının o yerdeki temsilcileri, müşteri zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
7.3- Müşteri veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, tüketicinin, sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri müşterinin için mücbir sebep hali kabul edilir. Müşteri, mücbir sebebin varlığını resmi kurumlardan alınacak geçerli belge ile ispatlamak zorundadır.

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN İPTALİ:

8.1- Müşterinin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde; ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı 28 gün içerisinde kendisine iade edilir. Müşteri, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 29-15 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin %35’ini, 14 günden az bir süre kala ise tamamını acentaya ödemeyi kabul eder.
8.2- Bazı tesisler (muhafazakar, konsept tesisler, butik işletmeler gibi) uygulamaları gereği sözleşmenin 8.1 maddesinin kapsamı dışında kalabilmektedir. Bu gibi tesislere gelecek iptal taleplerinde, tesislerin uygulayacağı iptal politikası baz alınarak, kabul edilir.
8.3- Özel dönem (bayram, yılbaşı, vs), promosyon ve kampanya kapsamında alınan ürünlerin iptal ve iade koşulları sözleşmenin 8.1 maddesine göre değişkenlik gösterebilir. İlgili hizmet sağlayıcının sözleşmesi doğrultusunda hareket edilir.
8.4- Müşteri tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri de vazgeçme anlamına gelmekte olup, müşteri tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir. Bu gibi durumlarda acenta cezai kesintiler uygulayabilir, yeni tarihteki olası fiyat değişikliklerini müşteriye yansıtabilir.
8.5- Müşteri, kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıkları/ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri, iptal/değişiklik taleplerinde hizmetin başlamasından önce yazılı ibraz etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın müşteriye 28 gün içerisinde iade edilecektir.
8.6- Müşteri, hizmetin başlamasından 7 gün önceye kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmet koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye, satın aldığı koşullarla sınırlı olmak kaydıyla ve hizmet sağlayıcısının (konaklama işletmesi, vs.) da onayı ile hizmeti devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Özel dönem, erken rezervasyon, promosyon ve kampanya kapsamında alınan ürünler bu maddenin dışındadır.
8.7- Müşterinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini, yazılı olarak bildirmemesi durumunda acenta, müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Müşteri, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir, ancak yararlanmadığı günlerle ilgili hak talebinde bulunamaz.
8.8- Acenta, müşteriye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmeti, hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda müşteriye ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir

MADDE 9- GENEL HÜKÜMLER:

9.1- Sözleşmenin müşteride kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa, acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.
9.2- Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve TÜRSAB Kütahya Çizelgesi ve yönetmeliklerinin ilgili maddeleri tatbik olunacaktır.
9.3- Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve/veya 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır. Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında Tüketici tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, otele giriş kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği taktirde, aradaki fiyat farkı Tüketici tarafından tesise veya acentaya ödenerek gerekli değişiklik yapılır. Ayrıca ulaşım için koltuk durumu ve indirim oranları ilgili ulaşım firmasının çocuk yolcu kuralları gereği uygulanır.
9.4- Oda konumu ile yatak tipleri tesis tarafından belirlenir. Bu konulardaki özel talepler sadece rica niteliğindedir, garanti verilmez. Konaklama yapılacak oda giriş işlemleri sırasında tesis tarafından belirlenir. Yan yana oda garantisi verilmez. Tesis olağandışı durumlar ve mevsimsel koşullara bağlı olarak; faaliyetler ve hizmetlerinde yer değişiklikleri, saat düzenlemeleri gibi anlık kısıtlamalara gitme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda acenta sorumlu tutulamaz.
9.5- Uluslararası uygulamalar gereği otele giriş saati 14.00, çıkış günü otelden ayrılış saati 12.00’dir. Erken giriş ve geç çıkış talepleri otelin doluluğuna göre otel yetkililerince değerlendirilmektedir. Giriş günü odanın alınış saati, o günkü çıkışların zamanında yapılması doğrultusunda değişkenlik gösterebilir.

MADDE 10- HÜKÜMLERİN BAĞIMZSIZLIĞI:

İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin/maddelerinin mahkemece ya da resmi makamlarca herhangi bir nedenle geçersiz kılınması, sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine halel getirmez. Geçersiz hüküm yerine, kanuna uygun olmak şartıyla, tarafların ana iradelerine uygun kural akdedilmiş kabul edilecektir.

MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME:

Sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; Türk hukuku (iş bu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasa ve Yönetmelik hükümleri) uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde Yetkili Mahkeme; Eskişehir Mahkeme ve İcra Daireleri’dir.

MADDE 12- BİLGİLENDİRME, KABUL ve TAAHHÜTNAME:

Müşteri, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler ile tanıtım broşüründe ve konaklama belgesinde yazılı olan tüm hususlarda ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. İşbu sözleşme 12 (oniki) maddeden ve ekleri olan paket tur programı/ paket tur tanıtım broşüründen, tahsilat makbuzu ve konaklama belgesinden oluşup, taraflarca iki nüsha olarak hazırlanmış, okunmuş, kontrol edilmiş ve …/…/2023 tarihinde akdedilerek kabul edilmiş ve bir nüshası müşteriye verilerek yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda yer alan sözleşme kurallarını okudum, kabul ettim
ve bir örneğini aldım.
MÜŞTERİ ( Ad-Soyad ,imza )

HIZLI REZERVASYON İMKANI

Dilediğin Seyahati Akıllı Telefonundan Seçebilir, Yüzlerce Tatilden İstediğine Anında Rezervasyon Yapabilirsin.